18-04-2012 Alle politiemensen op straat aangemeld bij Burgernet

Kennemerland – Alle medewerkers van de politie Kennemerland,werkzaam op straat, zijn met ingang van vandaag aangemeld bij Burgernet.Dit betekent dat Burgernet Kennemerland de beschikking krijgt over 1.000 extradeelnemers. Veel medewerkers van de politie Kennemerland hadden zich privé alaangemeld bij Burgernet. Naast alle oproepen voor Burgernetacties kunnen zijook specifieke politie-informatie ontvangen op hun telefoon, die hen is uitgereiktdoor hun werkgever.

Helmoed Wierda, wnd korpschef politie Kennemerland:”. Van nature zijn onze mensen gewend hulp te verlenen aan mensen innood of in gevaar. Ik vind het geweldig dat nu alle collega’s werkzaam opstraat daaraan bijdragen. Met Burgernet hebben we een prachtig middel in handengekregen bij het zoeken naar vermiste kinderen, en bij crisis- enrampenbestrijding.
Ook medewerkers van gemeentes, die participeren inBurgernet, zijn aangemeld bij Burgernet. Het gaat dan om bijvoorbeeld BOA’sBijzonder Opsporingsambtenaren, gebiedsmanagers en gemeentelijke handhavers.Op deze manier zijn zij breder inzetbaar en telefonisch nog meer bereikbaar.Theo Weterings, burgemeester gemeente Haarlemmermeer: Ïk roep naast onzeinwoners, ook de ondernemers op om mee te doen. En om hun personeel hiervoorenthousiast te maken. Per slot van rekening werken in onze gemeentetienduizenden mensen die elders wonen. En die kunnen meehelpen om tijdenskantooruren ook de werkomgeving in Haarlemmermeer veiliger te maken. Want, hetgrote doel is en blijft om de veiligheid in de woon- en werkomgeving tebevorderen. Daarom is dit unieke samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenteen politie tot stand gekomen.”

Daarnaast zijn medewerkers van twee beveiligingsbedrijven,Alpha Securtiy en ATN, als deelnemer aangemeld bij Burgernet. Peter Hoes,directeur van Alpha Security: “. Ik vind het ontzettend belangrijk datde beveiligingsbranche en de politie elkaar, waar dat mogelijk is, versterken.Vanuit je eigen kracht. Door snel en alert te reageren en samen te werkenkunnen we, denk ik, nog veel meer betekenen voor de veiligheid buiten opstraat. Deze vorm van publiek-private samenwerking heeft de afgelopen jarenzijn waarde al getoond. Kijk maar naar de beveiliging van de Waarderpolder de afgelopenjaren.
In maart 2011 is Burgernet gestart in de regio Kennemerland.Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeentes enpolitie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Daarbijwordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk.
Inmiddels heeft Burgernet ruim18.000 deelnemers in de regio Kennemerland.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op: “>www.mijnburgernet.nl